CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

GOPS - Zespół interdyscyplinarny
 
 

Zespół interdyscyplinarny

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gminy zobowiązane są do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia; 6) organizacji pozarządowych; 7) kuratorzy, a także mogą wchodzić 8) prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wyżej określone, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
 

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Gminny Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bałtów

Zespół Interdyscyplinarny na terenie Gminy Bałtów funkcjonuje od 24 czerwca 2011roku. Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25.06.2015r. w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zostali powołani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Bałtów w składzie:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Czerwonka
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Cezary Stępniewski
 3. Policji – Andrzej Podsiadło
 4. Zespołu Szkół Publicznych – Elżbieta Walas-Lucenko
 5. Zespołu Opieki Zdrowotnej -  Anna Mroczek
 6. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – Agnieszka Kwaśniak


Spośród członków Zespołu został wybrany

 1. przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Aneta Czerwonka
 2. z-ca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Cezary Stępniewski
 3. sekretarz – Elzbieta Walas-Lucenko

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i procedura „Niebieskie Karty”

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w sposób cykliczny w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie.

Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny może  powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach.

Zadania Zespołu realizowane są m.in. w ramach procedury "Niebieskie Karty", która uruchamiana jest w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie. Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" są jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy, osoby będące świadkami przemocy domowej proszone są o ich zgłaszanie do ww. podmiotów lub przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Przydatne linki:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

 
TELEFONY ZAUFANIA

"Niebieska Linia" - Ogólnopolski Telefon dla ofiar Przemocy w Rodzinie: 801-120-002

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób w kryzysie: 195 25

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com